DARMOWA WYSYŁKA OD 200zł

Regulamin sklepu

Regulamin Sklepu Internetowego Fancy Outlet

I. Postanowienia ogólne

1. Definicje:
Sprzedający – Fancy Outlet Katarzyna Bartosiewicz Marcin Płaszewski S.C. z siedzibą w Izabelinie 05-080, adres: ul. 3 Maja 100A NIP 118-217-67-15,.
Klient – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument).
Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.fancyoutlet.pl, za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedającego Towary.
Towary – rzeczy ruchome, prezentowane w Sklepie Internetowym, mogące być przedmiotem umowy sprzedaży
Dowód zakupu – faktura lub rachunek wystawione zgodnie z Ustawą od towarów i usług z dn. 11.03.2004 z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.
Koszyk – lista produktów składająca się z wybranych przez kupującego produktów znajdującej się ofercie Sklepu Internetowego.
Formularz Rejestracji – usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient podając swoje dane, tworzy konto użytkownika, przy użyciu którego może dokonywać zakupu Towarów.
Formularz Zamówienia – usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient nie posiadający konta użytkownika, może dokonać zakupu Towarów.
Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego.
Polityka prywatności – określa zakres oraz sposób przetwarzania danych osobowych Klientów i stanowi integralną część niniejszego regulaminu.

2. Sklep internetowy fancyoutlet.pl prowadzony jest przez Fancy Outlet Katarzyna Bartosiewicz Marcin Płaszewski S.C. z siedzibą w Izabelinie 05-080, adres: ul. 3 Maja 100A NIP 118-217-67-15.

3. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedającym a Klientami umów sprzedaży Towarów oraz korzystania przez Klientów ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.fancyoutlet.pl

4. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w Ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu Internetowego. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.

5. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.

6. Zdjęcia Towarów umieszczane są na stronie Sklepu Internetowego w celach przykładowych i służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli.

7. Klienci mają możliwość zakupu Towarów pośrednictwem Sklepu Internetowego niezależnie od tego czy dokonali Rejestracji poprzez wypełnienie Formularza Rejestracji i założenie profilu.

8. Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia, jest podanie dokładnych danych adresowych przez Klienta, oraz wskazanie numeru telefonu lub adresu e – mail, pod którym możliwy będzie kontakt ze strony Sprzedającego.

9. Zakupy w Sklepie Internetowym mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz przedsiębiorców.

10. Z chwilą złożenia zamówienia Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych w celu realizacji zamówienia, w tym na przekazanie danych podmiotom uczestniczącym w realizacji zamówienia – w szczególności doręczycielom zakupionego towaru. O ile nie zastrzeżono inaczej, Kupujący wyraża również zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych w celach marketingowych. Złożenie zamówienia i podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne. Sprzedający zapewnia ochronę przekazanych danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182). Stosownie do przepisów tej ustawy Kupującemu przysługuje w szczególności prawo wglądu do swoich danych, do ich poprawiania lub żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

II. Zakres zasady i warunki korzystania ze Sklepu Internetowego

1. Warunkiem korzystania z usług Sklepu Internetowego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść regulaminu.

2. Informacje podane w Formularzu Rejestracji oraz w Formularzu Zamówień powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne. W przypadku podania informacji nieprawdziwych lub nieaktualnych, Sprzedający nie ma obowiązku realizowania Zamówienia.

3. Sprzedający zapewnia ochronę przekazu elektronicznego oraz treści cyfrowych poprzez stosowanie środków technicznych i organizacyjnych, w celu ich zabezpieczenia, w szczególności danych przed ich pozyskaniem przez osoby nieupoważnione.

4. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób nie powodujący zakłóceń w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
b) niepodejmowania działań mających na celu wejście w posiadanie informacji niejawnych, będących w posiadaniu Sprzedającego;
c) korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami;
d) korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedającego, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i innych przysługujących im praw,
e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.

5. Sprzedający może pozbawić Klienta prawa korzystania z serwisu, w przypadku podania nieprawdziwych danych w Formularzu Rejestracji lub Formularzu Zamówień lub w przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązków, o których mowa w punkcie 4 powyżej. Klient, który został pozbawiony prawa do korzystania z usług Sklepu Internetowego, nie może dokonać ponownej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedającego.

6. Skuteczne dokonanie zamówienia możliwe jest jedynie w przypadku, gdy wybrany przez Klienta Towar jest dostępny w magazynie Sprzedającego. Informacja o dostępności znajduje się na podstronie internetowej, odnoszącej się do konkretnego Towaru. W przypadku nieskutecznego złożenia zamówienia, wynikającego z niezgodności informacji podanych na stronie, z rzeczywistym stanem magazynowym Sprzedającego, Klient jest informowany o tym fakcie i ma możliwość zmiany zamówienia w całości lub w części. W przypadku niemożliwości wykonania zamówienia, wobec braku dostępności wybranego Towaru, Sprzedającemu przysługuje prawo odstąpienia od całości lub części umowy, a zamówienie zostanie w całości lub części anulowane, o czym Klient otrzyma informację drogą elektroniczną, na podany przez niego adres e – mail. Dokonana przez Klienta zapłata za zamówiony Towar, który nie może zostać dostarczony, zostanie przez Sprzedającego zwrócona w terminie 14 dni od dnia skutecznego poinformowania Klienta o niemożliwości zrealizowania zamówienia.

III. Składanie zamówień

1. Zamówienia na Towary dostępne w Sklepie Internetowym są składane za pośrednictwem Formularza Zamówień, dostępnego na stronie Sklepu, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok, z zastrzeżeniem, że ich realizacja odbywa się w Dni Robocze do godz. 16.00.

2. W przypadku dokonania przez Klienta rejestracji w Sklepie Internetowym, złożenie zamówienia następuje poprzez zalogowanie się na stronie Sklepu, dodanie Towaru do koszyka i potwierdzenie woli złożenia zamówienia. W przypadku braku dokonania przez Klienta rejestracji, warunkiem złożenia zamówienia jest dodatnie Towaru do koszyka, wypełnienie w Formularzu Zamówień wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki Towaru oraz podjęcie innych czynności technicznych w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje.

3. Złożenie w sklepie zamówienia następuje poprzez użycie przycisku „Kupuję i płacę”.

4. Po wysłaniu zamówienia Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia jego oferty drogą elektroniczną (Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji), na wskazany przez niego adres poczty e-mail. Po otrzymaniu ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta Towarów.

IV. Dokonywanie płatności. Ceny.

1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich i nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy. Łączna cena Zamówienia obliczana jest według wyborów dokonanych przez Klienta w formularzu Zamówienia, zgodnie ze stawkami wskazanymi w podsumowaniu Zamówienia.

2. Cena wiążąca wskazywana jest w podsumowaniu Zamówienia w momencie jego wysłania do Sprzedawcy.

3. Klient ma prawo wyboru sposobu płatności za zamówiony Towar:
a) płatność gotówką „za pobraniem”;
b) przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy (dane podawane są w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia);
c) przelewem bankowym przed dostawą. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności w formie przedpłaty, brak otrzymania płatności na rachunek firmy Fancy Outlet Katarzyna Bartosiewicz Marcin Płaszewski S.C. w terminie 3 dni od złożenia zamówienia, spowoduje anulowanie zamówienia. Płatności za pośrednictwem przelewu bankowego powinny być dokonywane na rachunek bankowy Sprzedającego:
Właściciel rachunku: Fancy Outlet Katarzyna Bartosiewicz Marcin Płaszewski S.C.
mBank
Nr konta 58 1140 2004 0000 3102 7829 5568
Ul. 3 Maja 100A, 05-080 Izabelin C,
d) płatność elektroniczna za pośrednictwem systemu płatności PayU.pl, obsługiwanego przez firmę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu.

4. Ceny podane w Sklepie Internetowym mogą ulec zmianie (np. w ramach akcji promocyjnej lub wyprzedaży Towarów). Warunki Zamówienia nie mogą ulec zmianie w stosunku do Klienta, który złożył ofertę w sposób wskazany w § 4. Regulaminu, przed dokonaniem zmiany cenowej.

5. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

V. Realizacja zamówień.

1. Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedającego.

2. Termin realizacji zamówienia powinien wynosić od 3 do 8 dni roboczych i jest zależny między innymi od:
a) wybranego przez Klienta sposobu płatności – w przypadku wyboru opcji „przedpłaty” realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Sprzedającego wpłaty za Towar oraz za dostawę;
b) dostępności Towaru;
Termin wskazany w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu może zostać przekroczony z przyczyn związanych z możliwymi trudnościami w realizacji zamówienia.

3. Koszt wysyłki Towaru uiszcza Klient. Koszt ten obliczany jest na podstawie cen dostawy wskazanych w formularzu Zamówienia i doliczany jest do kwoty Zamówienia w podsumowaniu, po wybraniu przez Klienta opcji dostawy.

4. Produkty są dostarczone pod wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem firmy przewozowej . Przewidywany czas dostawy Towaru przez przewoźnika to 4 dni robocze od dnia następującego po nadaniu przesyłki. Termin ten może ulegać zmianom w związku z okolicznościami leżącymi po stronie przewoźnika, na które Sprzedający nie ma wpływu.

5. Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności kuriera, sporządzić protokół szkody, który wraz z ewentualną reklamacją powinien zostać niezwłocznie przesłany do Sprzedającego.

6. Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 30 dni roboczych, po tym terminie Klient jest uprawniony do anulowania zamówienia, poprzez przesłanie do Sprzedającego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej.

7. Zamówienia są realizowane według kolejności ich otrzymania aż do wyczerpania zapasów.

8. Do każdej przesyłki dołączany jest dowód zakupu (faktura lub dowód zakupu)

VI. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

1. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży Produktów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni kalendarzowych z wyjątkiem
– bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy, chyba że przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów,
– kosztów dostarczenia rzeczy, przekraczających koszt najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia rzeczy oferowanego przez przedsiębiorcę, jeżeli droższy sposób dostarczenia rzeczy został wybrany przez konsumenta

2. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Klienta poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży na adres:
Fancy Outlet S.C., ul 3 Maja 100A, 05-080 Izabelin C

3. Wskazany powyżej termin 14-dniowy liczony jest od dnia, w którym nastąpiło wydanie Klientowi Towaru przez przewoźnika.

4. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, co oznacza, że oświadczenie o odstąpieniu będzie uznane za nieskuteczne w przypadku, gdy okaże się, że zwrócony Towar posiada uszkodzenia mechaniczne, zabrudzenia lub gdy występują w nim braki elementów które stanowią jego integralną część, chyba że powyższe nastąpiło w wyniku niezgodności Towaru z umową w rozumieniu ustawy z dnia Ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827)

5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami niepodważalnie stwierdzającymi jego nabycie w Sklepie przy jego sprzedaży na adres : Fancy Outlet S.C., ul 3 Maja 100A, 05-080 Izabelin C

6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7. Do zwracanego produktu powinien być załączony formularz zwrotu towaru produktu. Formularz zwrotu dla klienta dostępny jest TUTAJ)  Brak formularza, paragonu lub innego dokumentu potwierdzającego dokonanie zakupu zwracanego produktu, uniemożliwia poprawne przeprowadzenie procesu rozpatrzenia zwrotu.

8. Towar zwracany nie może nosić śladów użytkowania. Do takich śladów między innymi należą: wypchane kieszenie, wypchany lub rozciągnięty materiał na łokciach lub kolanach, ślady po kosmetykach, np. fluidzie, szmince, tuszu, zapachach kosmetycznych lub innych zapachach domowych lub przemysłowych (papierosy, smażony tłuszcze etc.), skutki prania i inne znamiona świadczące o tym, że produkt był używany, nieprawidłowo przechowywany lub przymierzany w sposób niewłaściwy.

9. W przypadku wystąpienia w/w śladów, Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zwrotu. W takiej sytuacji produkt wraz z uzasadnieniem odmowy przyjęcia zwrotu, zostanie odesłany do Klienta przesyłką pocztową na koszt Sprzedającego.

10. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:
– Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
– Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu związane z odstąpieniem od umowy

VII. Niezgodność towaru z umową. Reklamacje.

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Klientowi Towarów bez wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Konsumentowi przysługuje rękojmia w postaci usunięcia wady, wymiany rzeczy na wolną od wad, obniżenia ceny lub odstąpienia od Umowy.

2. Reklamacja przysługuje tylko Konsumentom. Strony, Klient niebędący Konsumentem oraz Sprzedawca, wyłączają między sobą rękojmię za wady.

3. Reklamacje należy składać na adres pocztowy wskazany w Kontakcie. Dla usprawnienia procedury reklamacyjnej, reklamowany Towar winien być dostarczony wraz z dowodem zakupu i zgłoszeniem reklamacyjnym.

4. Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do żądania Konsumenta.

5. Procedura reklamacyjna dotyczy odpowiednio usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.

6. Koszt dostarczenia reklamowanego Towaru do Sprzedającego pokrywa Klient. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

VIII. Postanowienia końcowe

1. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.

2. Sprzedający zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do Zamówień złożonych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia.

3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach Towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży.

4. Sprzedający w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za:
a) zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu, spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta,
b) blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na e mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta,
c) różnice w wizualizacji Towaru w Sklepie i na komputerze Klienta wynikające z indywidualnego ustawienia komputera Klienta.

5. Data opublikowania regulaminu od 01.09.2018 r.

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2018 r.

Powrót do góry